END FINISH OVER ARASINDAKİ FARKLAR

End ve Finish fiillerini “bitmek ve bitirmek” anlamı için benzer şekillerde kullanırız.

I think that his contract ends this month.  (Sanırım sözleşmesi bu ay bitiyor.)

What time does the film finish? (Film ne zaman bitiyor?)

  1. Yaptığımız bir şeyi tamamladığımızı söylemek için ‘Finish’ kullanırız. Fiil halinde kullanılan Finish bir amaca hizmet edildiğini ve bir hedefe ulaşıldığını anlatır.

We must work hard to finish this task before Friday. (Bu işi Cuma gününden önce bitirmek için çok çalışmalıyız.)

Mustafa has returned to the construction site to finish all the job there. (Mustafa oradaki bütün işi tamamlamak için şantiyeye geri döndü.)

He finished his meal in just three minutes. (Yemeğini sadece üç dakikada bitirdi.)

If we had the right tools, we could finish the job by Friday this week. (Doğru aletlere sahip olsaydık, işi bu cumaya kadar bitirebilirdik.)

Her brother finished last in the race. (Kardeşi yarışı sonuncu bitirdi.)

2. Bir şeyi bitirmenin önemli olduğunu, net bir sonucu veya şekli olduğunu ve olayın durduğunu söylemek için ‘End’ kullanıyoruz.

The course of the river ended in a delightful harbour with small sailing boats everywhere. (Nehir turu, her yerde küçük yelkenli teknelerin bulunduğu hoş bir limanda sona ermişti.)

Many historians agree that the medieval period in Europe ended in the mid-sixteenth century. (Birçok tarihçi, Avrupa’daki orta çağ döneminin on altıncı yüzyılın ortalarında sona erdiği konusunda hemfikirdir.)

The chapter ends with a case study. (Bölüm bir örnek olay incelemesi ile bitiyor.)

I’d like to end with a song from my first album. (İlk albümümden bir şarkı ile bitirmek istiyorum.)

She ended her speech on an optimistic note. (Konuşmasını iyimser bir notla bitirdi.)

They had just fought a war to end British rule. (Onlar sadece İngiliz egemenliğini sona erdirmek için savaştılar.)

We don’t believe that life ends with this death. (Yaşamın ölümle bittiğine inanmıyoruz.)

3. Finish’den sonra gelen fiil -ing alabilir ancak infitive yani -to eki almaz:

They’ve finished playing those computer games. (Bilgisayar oyunları oynamayı bitirdiler.)

They’ve finished to play … Şeklinde olmaz.

I haven’t finished drying my hair yet. (Saçlarımı kurutmayı henüz bitirmedim.)

I haven’t finished to dry…. Şeklinde olmaz.

4. End’in arkasından gelen fiil -to veya -ing almaz: (yani arkasından fiilimsi gelmez)

Call me when you’ve finished writing the report. (Raporu yazmayı bitirdiğinde beni ara.)

Call me when you’ve ended writing …. Şeklinde olmaz.

5. Over kelimesi de zarf olarak cümlede yer alırsa ‘bitmek’ anlamı verir. Over zamanı kesin belli olmayan veya çok da önemli olmayan cümlelerde kullanılır.

I used to have a thriving business and a happy marriage, but that’s all over now. (Eskiden büyüyen bir işim ve mutlu bir evliliğim vardı, ama şimdi hepsi bitti.)

I’ll be glad when the competition is over. (Yarışma bittiğinde mutlu olacağım.)

The match is over. (Oyun bitti)

Their marriage ended in 1991. (Evlilikleri 1991’de sona erdi.)

(Bu cümlede zaman tanımlandığı için End fiili kullanıldı.)